Likestilling mellom kvinner og menn

Likestilling mellom kjønnene – FN-sambandet

Likestilling mellom kjønnene

3. feb. 2023 — Andelen kvinner som deltar i politikk og næringsliv øker, men det er fremdeles langt flere menn enn kvinner i maktposisjoner.

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet 

Kvinners rettigheter og likestilling – regjeringen.no

2. des. 2021 — Formålet er bedre resultater av bistanden – for alle. Covid-19-pandemien påvirker jenter, gutter, kvinner og menn på ulike måter. Kvinner utgjør …

Kjernen i Norges arbeid for likestilling er å øke jenters og kvinners handlingsrom, selvbestemmelse og makt. Dette er grunnlaget for at jenter og gutter, kvinner og menn skal ha like rettigheter og like muligheter.

Fakta om likestilling – Statistisk sentralbyrå

10. mai 2021 — Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, men fremdeles jobber kvinner langt mer deltid enn menn. De velger også oftere yrker med …

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, men fremdeles jobber kvinner langt mer deltid enn menn. De velger også oftere yrker med lavere lønn.

Likestilling mellom kvinner og menn – Ung.no

Likestilling mellom kvinner og menn — Ung.no

8. jan. 2019 — Menn og kvinner skal kunne delta i samfunnet på like vilkår. Dette innebærer blant annet å ha like muligheter til å være inkludert; frihet fra …

Kjønnslikestilling i Norge – Ung.no

Likevel har vi en rekke utfordringer før vi oppnår full likestilling mellom menn og kvinner. Sist oppdatert: 08.03.2020 Av: Redaksjonen, ung.no.

5 fakta om likestillingen i Norge – Institutt for samfunnsforskning

8. mar. 2021 — Norge er et av verdens mest likestilte land, men fortsatt er det systematiske ulikheter mellom kjønnene som påvirker mulighetene menn og …

Likestilling – Næringslivets Hovedorganisasjon

Likestilling

I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands.

I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands. Gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og skal ha like muligheter til å delta i samfunnet vårt.

Likestilling – Wikipedia

Likestilling – Wikipedia

Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder. Den norske likestillings- og diskrimineringsloven …

Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) – Lovdata

Kvinner og menn i samme virksomhet skal ​2 ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten …

Keywords: likestilling mellom kvinner og menn, likestilling mellom kvinner og menn i norge i dag